dijous, 21 de febrer de 2008

MOCIÓ DE CENSURA


Ahir pel matí, els grups municipals del PSC, GPC, ICV i ERC Consens per Cabrils, varem entrar per registre una MOCIÓ DE CENSURA contra l'alcaldessa de Cabrils.

En aquest blog, he anat explicant el desgavell que s'ha produït en els darrers mesos a l'ajuntament de Cabrils. Ara us detallo l'escrit introduït que resumeix els motius pels quals ens hem vist obligats a realitzar aquesta actuació:

Miquel Ponsa i Serra del Grup Municipal ERC – Consens per Cabrils; Mercè Fernández Lloret del Grup Municipal d’ICV; Jordi Serra Marco i Olga Enfedaque Torres del Grup Municipal GPC; Joaquim Colomer Godàs, Mª Elena Blanco Bargalló i en Miquel Riera Cabot del Grup Municipal del PSC-PM

EXPOSEM:

Atès que l’alcaldessa Avelina Morales Serra (CIU) no ha estat capaç de formar un govern amb majoria per poder dur a terme una acció de govern.

Atès que ha quedat palès en diferents Plens que l’alcaldessa Avelina Morales Serra (CIU) ha mostrat una manca de lideratge polític i no ha estat capaç d’arribar acords amb la majoria de forces polítiques a l’oposició per no voler dialogar per arribar al consens.

Atès que l’alcaldessa Avelina Morales Serra (CIU) no ha desenvolupat diverses mocions aprovades per la majoria del Ple municipal beneficioses pel municipi.

Atès que l’alcaldessa no executa ni fa complir els acords municipals d’acord amb el que diu l’article 53.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya.

Atès que el Pressupost pel 2008, eina vital per poder dur a terme una bona acció de govern, està pendent de consensuar amb la majoria dels Grups Municipals a l’oposició i d’ aprovar, degut a la poca iniciativa de l’alcaldessa Avelina Morales Serra (CIU) tot i haver manifestat en el Ple ordinari de novembre que el Pressupost pel 2008 es portaria a l’aprovació en el Ple de desembre.

Atès que l’alcaldessa Avelina Morales Serra (CIU) ha tingut a sobre la taula la proposta per aprovar el Reglament Orgànic Municipal (ROM), presentat a inicis de legislatura amb l’objectiu de consensuar les pautes d’actuació i organització de l’activitat municipal.

Atès que l’alcaldessa Avelina Morales Serra (CIU) no ha estat capaç d’arribar a un acord per tal d’aprovar les ordenances fiscals, convocant a corre-cuita un Ple extraordinari urgent, fet que va provocar que prosperessin les al•legacions presentades.

Atès que l’alcaldessa Avelina Morales Serra (CIU) no ha plantejat cap pont de diàleg, ni consens amb la majoria de forces polítiques a l’oposició en una proposta d’acord vinculada en el planejament urbanístic que va està rebutjada per la majoria del Ple.

Atès que l’alcaldessa Avelina Morales Serra (CIU) ha comportat i ha adoptat un modus operndi basat en l’atac personal i manca de respecte a determinats regidors de l’oposició que és impropi d’uns representants públics.

Atès que diferents actituds de l’alcaldessa Avelina Morales Serra (CIU) i de diferents membres del Govern de CIU i VIC ha originat un rebuig popular dels veïns i veïnes de Cabrils.


Atès que l’alcaldessa Avelina Morales Serra (CIU) ha rebutjat la petició de la majoria dels Grups Municipals a que plantegés una qüestió de confiança pels motius més amunt exposats, sense intentar arribar a cap diàleg amb cap força política.


Atès que la gestió portada a terme per l’alcaldessa Avelina Morales Serra (CIU) en aquests mesos de legislatura ha provocat que l’ajuntament estigui subjugat a una paràlisi i alguna crisi per prioritzar interessos polítics i partidistes envers qüestions de municipi.

PRESENTEM:

D’acord amb allò que disposa l’article 197 de la LOREG, modificat per la Llei Orgànica 8/1999, i l’article 110 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, en tot allò que no contradigui la LOREG presentem MOCIÓ DE CENSURA contra l’alcaldessa de Cabrils, Sra Avelina Morales Serra de CIU, pels motius anteriorment exposats i per tal que sigui sotmesa a votació del Ple de l’ajuntament, d’acord amb els requisits establerts.


Primer.- La moció compleix el requisit de l’article 197.1 lletra a) de la LOREG, ja que és proposada almenys per la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.


Segon.- La present moció, en compliment del que estableix l’article 197. 1 lletra b) de la LOREG, proposa com a candidat a l’alcaldia al Sr. Joaquim Colomer Godàs del Grup Municipal del PSC-PM.


Tercer.- En compliment del que estableix l’article 197. 1 lletra b) de la LOREG, el Secretari de la Corporació ha d’autenticar les signatures dels regidors sotasignats, diligència que ha de constar al peu de la signatures dels regidors/res sotasignats.

SOL•LICITEM:


D’acord amb allò previst a l’article 197.1 lletra c) que sigui convocat el Ple per a les 12 hores del desè dia hàbil posterior al dia d’entrada d’aquest escrit al Registre General de l’Ajuntament de Cabrils i es convoqui als regidors/res a l’ esmentat Ple,i sol•licitem al Ple de l’Ajuntament de Cabrils que prengui els següents

ACORDS:

Primer.- Aprovar la MOCIÓ DE CENSURA contra l’alcaldessa Sra Avelina Morales Serra de CIU, pels motius anteriorment exposats.


Segon.- Proclamar com alcalde al Sr. Joaquim Colomer Godàs del Grup Municipal del PSC-PM, atès que ha estat proposat com a candidat en aquesta Moció de Censura.


Tercer.- Comunicar els acords precedents a qui en dret procedeixi.

Cabrils, a 19 de febrer de 2008

Miquel Ponsa Serra ERC-Consens
Mercè Fernández Lloret ICV
Jordi Serra Marco GPC
Olga Enfedaque Torres GPC
Joaquim Colomer Godàs PSC-PM
Mª Elena Blanco Bargalló PSC-PM
Miquel Riera Cabot PSC-PM

dissabte, 9 de febrer de 2008

...l'experiència em porta a fer aquestes reflexions.


Explicar la diferència és sempre una tasca complicada i gens fàcil, és més, en moltes ocasions és incòmoda. Quan ho volem fer, cal fer-ho de manera pedagògica, és a dir, “planera” perquè arribi a tothom i per això s’ha de fer amb un cert tacte i ma esquerra on les “formes” esdevenen imprescindibles si el que busquem son aliats potencials o complicitats fermes.

No em fa por parlar de política local, de gestió o necessitats de Cabrils, s’ha d’explicar, és imprescindible que es faci i que es faci adequadament, amb tacte, sense estridències, però amb contundència. La tasca no és fàcil en general, cal saber obrir i gestionar ponts i canals de diàleg per convèncer per arribar al consens i no vèncer. En política, i més en la local, no es pot utilitzar la demagògia i els desprestigis per tal de poder governar, i se’m fa difícil de creure que es faci en benefici del municipi quan no es té clar un programa de gestió municipal.

Només cal una mirada per veure com han anat les coses en la política d’Espanya i sobretot, al Congrés dels Diputats. Atacs constants, crispats i desmesurats del Partit Popular on hem vist en més d’una ocasió, al Sr. Manuel Marín, President del Congrés, cridar a l’ordre a més d’un edil del Partit Popular entre d’altres, per la seva mala educació i comportament a l’hemicicle. Aquests comportaments, obeeixen a un mal exemple per la societat i genera desconfiança de cara a la població. Comportaments que, en el propi context autonòmic de Catalunya, els membres de CIU tanquen els ulls a una gran obvietat com és la d’haver governat durant més de vint anys i voler falsejar la realitat catalana en quant a la gestió duta a terme per CIU, grans hipòcrites. No poden exercir d’acusació particular perquè també són responsables de la manca d’inversions a Catalunya. Una desatenció que ha deteriorat el servei de rodalies i és també una de les causes de les incidències que hem patit darrerament en molts àmbits.

Per arribar on som i com estem, Cabrils ha tingut molts anys i té, el govern de CIU a l’ajuntament, caracteritzat per una voluntat poc definida estratègicament i que s’ha fet palès amb la poca visió de futur i amb una gran manca de no haver sabut definir a on aniríem a parar quan es desenvolupés majoritàriament el Pla General Urbanístic de Cabrils. Ho tenim a l’ordre del dia, CIU no creu ni gestiona res per tirar endavant qüestions pel que fa a les necessitats essencials d’un municipi que necessita d’equipaments, infraestructures i serveis pels seus ciutadans, per crear una identitat pròpia, per enfortir l’arrelament social i cohesionar-lo. El govern de CIU te endegades gestions sobre la taula que cal continuar per construir els habitatges de lloguer, el nou Cap de Salut, l’IES, una plaça pública, la remodelació dels carrers, crear un nou espai comercial, aparcaments, una escola bressol nova, equipaments esportius i culturals, la recepció de les urbanitzacions,...té un seguit de temes que no si val adormir-los, s’ha de ser responsable i no si val culpar a l’oposició de la seva manca de visió i sobretot, gestió.

CIU, té i ha tingut diverses situacions de crisi que no ha estat capaç de resoldre, en canvi, si que s’ha preocupat una vegada més de desprestigiar a l’oposició amb difamacions i calumnies en uns pamflets més propis de qualsevol partit en la oposició que no pas governant i amb l’alcaldia. Calumnies, envers la puja de la taxa de l’escola bressol, en la desmesurada i discriminada proposta de la taxa d’escombraries, situacions de crisi en el Cos de la Policia Local, la poca predisposició en enfortir la cultura, les festes, els tallers i activitats de La Fàbrica, en la manca d’iniciativa de cara a les urbanitzacions que tenen endegats els processos per la seva recepció, rebutjar subvencions per l’enfortiment del comerç. Només cal veure el contingut polítics i la capacitat de gestió de CIU i VIC en els plens, quines propostes plantegen el govern minoritari de CIU i VIC sobre les necessitats del poble son temes evidents?, a veure quin és l’últim episodi que ens plantejarà el govern?, quan aprovarem els pressupostos pel 2008?, el ROM?, quines seran les prioritats polítiques voldran dur a terme, quan ja han manifestat en el darrer Ple que no tenen cap full de ruta?, s’acostaran a les prioritats del PSC, GPC, ICV o ERC ?. És més fàcil dir que l’oposició els gira l’esquena, però Srs. de CIU i VIC, això no és cert i es pot comprovar en les actes dels plenaris.

La consciència de les necessitats ciutadanes de Cabrils són ben clares i definides en un document del Pla estratègic del 2003, per tant la nostre postura és també més ferma. Hem d’anar pas a pas, avui el repte primer i ineludible és fer de la nostra institució un referent cívic i social de primer ordre, i això significa i vol dir, bàsicament, tenir capacitat de lideratge i en definitiva de conrear la confiança dels ciutadans per establir un model propi on la bona gestió de govern i la defensa de la identitat, sigui, a més d’una expressió de sentiment d’identitat, una resposta d’afirmació política i cívica.

El descrèdit té la vida molt curta, però fa molt mal. No és fàcil netejar l’honor d’una persona quan s’ha fet de manera desmesurada i per motius gens argumentats només utilitzant calumnies, difamació i prepotència. No em vull imaginar si la situació fos a l’inversa i és aquí on es fa ben palesa la diferència quina és.

Per governar, i més en minoria, s’ha de saber fer un bon ús de la paraula per construir un diàleg, per arribar a un consens que possibiliti el convèncer i no vèncer.